Кандидат наук Кернес.
Кандидат наук Кернес.

Вашій увазі пропонуються дисертаційні роботи, датовані 2012 – 2015 роками, які дотичні до теми міжсекторної взаємодії, Government Relations, адвокації та лобіювання.

Зіркою цього списку є Геннадій Адольфович Кернес, який захистився на темі, яку по-простому можна назвати так: “Як нагнути і зманіпулювати столицею, аби та не лізла до твоєї вотчини”. Досить життєва тематика, ІМХО.

Ці роботи умовно розділені за

кількома тематиками. Жирним шрифтом виділені докторські дисертації.

Адмінреформа, бюрократія, теорія еліт, адмінрегулювання
Ваніна Я. А. Реалізація принципу відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Ваніна Яна Адольфівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2013. – 19 с. : рис., табл.
Григорчак І. М. Взаємодія політичної та адміністративної еліт в умовах демократичного врядування в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. – Київ, 2014. – 20 с.
Піддубчак О. А. Соціалізація молодих політико-управлінських кадрів на державній службі в умовах суспільної трансформації в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Піддубчак Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2013. – 20 с.
Попадюк Н. І.Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Механізми формування державно-управлінської еліти: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. – К., 2013. – 20 с. : рис.
Сурай І. Г. Формування й розвиток еліти в державному управлінні України [Текст] : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.03 / Сурай Інна Геннадіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2014. – 36 с.
Яшина Ю. В.Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Соціальні фактори професійного розвитку державних службовців України [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.03. – Д., 2012. – 20 с. : табл.

Батрименко О. В. Бюрократія в системі сучасної демократії [Текст] : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Олег Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 36 с.
Харченко Л. В.Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Становлення політико-управлінської еліти в Україні (історико-методологічний аспект) [Текст] : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.01. – Л., 2013. – 32 с.
Радей А. С. Бюрократія як управлінський інститут: соціально-філософський аналіз [Текст] : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Радей Андрій Сергійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – К., 2013. – 20 с.

Біла-Тіунова Л. Р.Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. Службова кар’єра державного службовця: теорія та правове регулювання [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. – О., 2012. – 39 с.
Сас О. С. Організація роботи Верховної Ради України: питання теорії та практики [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Сас Ольга Сергіївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2013. – 19 с.
Ткач Т. П.Нац. акад. внутр. справ. Теорія елітарної демократії: правові засади [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. – К., 2012. – 20 с.

Public Relations
Кушнір В. О. Державне управління системою зв’язків із громадськістю правоохоронних органів України [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кушнір Вікторія Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2014. – 20 с. : рис.

Руденко О. І. Зв’язки з громадськістю в умовах сучасного політичного процесу [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Руденко Оксана Іванівна ; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. – Одеса, 2014. – 18 с.

Гусак О. П.МОНМС України. Зовнішньокомунікаційні стратегії кризового реагування комерційної організації [Текст] : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06. – К., 2012. – 16 с.
Зубарєва М. А. Антикризові PR-комунікації в газорозподільній галузі [Текст] : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / М. А. Зубарєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 16 с.

Фелінська А. О. Морально-етичні виміри PR-діяльності [Текст] : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с.

Маренич В. М. Адміністративно-правове забезпечення використання PR-технологій в управлінні вищим навчальним закладом [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Маренич Вікторія Михайлівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2013. – 20 с.

Public Affairs
Бажинова О. А. Механізми комунікативної взаємодії органів публічної влади та громадськості в системі державного управління [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Бажинова Олена Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2013. – 20 с.
Гирик М. А. Інституціоналізація участі громадян у здійсненні державного управління [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Гирик Максим Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2015. – 20 с.
Коваленко О. М. Механізми взаємодії держави та бізнес-структур в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Коваленко Олександр Миколайович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 21 с.
Оліфіренко Л. Д. Інституціональні механізми державного регулювання розвитку промислових корпорацій [Текст] : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Оліфіренко Лілія Дмитрівна ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2014. – 40 с. : рис.
Сорока С. В. Механізми взаємодії вищих органів державної влади України в процесі реалізації управлінських функцій [Текст] : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Сорока Світлана Вікторівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 36 с.

Дрокіна Н. І. Механізм прийняття управлінських рішень в комунікаційній системі підприємства [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Дрокіна Ніна Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2015. – 23 с. : рис.
Лимонова Е. М. Державне регулювання діяльності ТНК у національному господарстві України: трансрівневі імперативи [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Лимонова Ельвіна Миколаївна ; ПВНЗ “Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля”. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.

Зайдель М. І. Взаємодія влади та бізнесу в контексті українського державотворення [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Зайдель Марина Ігорівна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2013. – 17 с.
Климанська Л. Д.Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Комунікативні технології в реалізації соціально-політичних проектів [Текст] : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02. – Львів, 2013. – 32 с.
Кремень Т. В. Політична мобілізація в контексті соціальних медіа : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.03 / Кремень Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 32 с
Мазуренко Л. І. Політичні механізми розвитку малого та середнього бізнесу в умовах демократизації українського суспільства [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Мазуренко Людмила Іванівна ; Держ. закл. “Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. – О., 2013. – 16 с.
Масич В. В. Зворотній зв’язок як чинник демократизації політичної системи [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Масич Вадим Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2013. – 20 с.
Москальов М. А.МОНМС України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Вплив великого капіталу на суспільно-політичні процеси в Україні (за матеріалами ділових ЗМІ) [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02. – Чернівці, 2012. – 20 с
Недбай В. В.Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. Інноваційні медіа-технології в системі політичних комунікацій [Текст] : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02. – О., 2012. – 32 с.
Радченко О. В. Роль Інтернет-комунікацій в політичній взаємодії в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Радченко Олег Віталійович ; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. – О., 2012. – 18 с.
Романенко О. В. Інтернет-комунікації в політичному розвитку Республіки Польща (політологічний аспект) [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.04 / Романенко Олена Валеріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2013. – 19 с.
Сніжко А. С. Політична пропаганда як засіб формування громадської думки [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.03 / А. С. Сніжко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 20 с.

Глазунов В. В.Класич. приват. ун-т. Українська олігархія в контексті сучасних трансформаційних процесів [Текст] : автореф. дис. … д-ра філософ. наук : 09.00.03. – Запоріжжя, 2012. – 36 с.

Держалюк О. М. Депутатський запит як форма парламентського контролю в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. – К., 2012. – 20 Погребняк Н. С. Конституційно-правовий статус апарату Верховної Ради України [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Погребняк Наталія Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 23 с.
Сквірський І. О. Громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сквирський Ілля Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 35 с.

Громадянське суспільство
Алексєєв В. М.Ін-т законодавства ВР УкраїниУкраїна. Верховна Рада. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в Україні: управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01. – К., 2012. – 36 с.
Глубоченко К. О.Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. Функціонування механізмів взаємодії органів державної влади з громадськістю в системі державного управління України [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. – Миколаїв, 2012. – 20 с. : рис.
Матвєєнко І. В.Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Формуючі впливи держави на громадянське суспільство в процесі демократичного врядування: теоретичний аспект [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. – Д., 2012. – 20 с.
Месюк М. П. Механізми регулювання взаємодії інститутів влади і громадянського суспільства: організаційно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Месюк Михайло Петрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2014. – 20 с.
Соболь В. А. Звернення громадян як механізм взаємодії держави та суспільства [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Соболь Валерій Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2014. – 20 с.
Шевченко С. О.Класич. приват. ун-т. Розвиток державно-громадського управління якістю вищої освіти України в умовах входження до Болонського процесу [Текст] : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02. – Запоріжжя, 2012. – 36 с.

Вольф О. О. Структури громадянського суспільства та їх роль у гуманізації соціальної політики держави : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Вольф Олександр Олександрович ; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. – Київ, 2014. – 19 с.
Збишко І. С. Інфраструктура громадянського суспільства в Україні: співвідношення формальних ознак та реальної практики [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Збишко Ірина Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2013. – 20 с.
Конон Н. Є. Публічна політика неурядових організацій як чинник формування глобального громадянського суспільства : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.04 / Конон Наталія Євгеніївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с.
Матвєєва О. В. Віртуальні спільноти як неурядові актори світової політики [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.04 / Матвєєва Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с.
Цокур Є. Г.Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Джерела легітимності політичної влади в контексті взаємодії держави та громадянського суспільства [Текст] : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02. – К., 2012. – 36 с.

Лєсєв І. В.Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Етнонаціональний чинник у становленні громадянського суспільства в Україні (українознавчий контекст) [Текст] : автореф. дис. … канд. філософ. наук : 09.00.12. – К., 2013. – 18 с
Пасько О. О. Взаємодія громадянського суспільства і держави в контексті модернізації українського соціуму [Текст] : автореф. дис. … канд. філософ. наук : 09.00.03 / О. О. Пасько ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012.-20с.

Берченко Г. В.МОНМС України, Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. – Х., 2012. – 20 с.
Денисюк М. В. Теоретико-правові засади взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Денисюк Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2014. – 20 с.
Жилін Є. В. Організаційно-правові засади взаємодії об’єднань громадян з органами державної влади в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Жилін Євген Володимирович ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 16 с.
Козирева А. О. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Козирева Анастасія Олександрівна ; Держ. ВНЗ “Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – 18 с.
Котенко Т. В. Функціональне призначення місцевого самоврядування в громадянському суспільстві: теоретико-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Котенко Тетяна Вікторівна; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 20 с
Лукашенко А. А.Ін-т законодавства ВР України. Повноваження органів самоорганізації населення та статус їх керівників: стан і тенденції розвитку [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. – К., 2012. – 18 с.
Мерник А. М. Інституції громадянського суспільства: поняття, особливості, види [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мерник Анастасія Муслімівна ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х., 2013. – 20 с.
Соляр С. П. Правове регулювання статусу та діяльності інститутів громадянського суспільства (теоретико-правове дослідження) [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соляр Сергій Петрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 20 с.
Філатова Н. Ю. Саморегулівні організації як суб’єкти цивільного права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Філатова Наталія Юліївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 23 с.

Соціальний капітал
Доскаленко К. С. Концептуальні засади формування та розвитку соціального капіталу на рівні взаємодії органів публічної влади і громадськості [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / К. С. Доскаленко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одеський регіональний інститут державного управління. – О., 2012. – 20 с.

Глєбова А. С. Соціальна довіра: політекономічний аналіз [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 / Глєбова Анна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. : рис.

Гоч Р. М. Чинники довіри в економічних відносинах сучасного українського суспільства [Текст] : автореф. дис. … канд. соцiол. наук : 22.00.03 / Гоч Роксолана Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціол. – К., 2013. – 16 с.
Ковязіна К. О. Роль соціального капіталу у формуванні соціального статусу особи в сучасному українському суспільстві [Текст] : автореф. дис. … канд. соцiол. наук : 22.00.03 / Ковязіна Кароліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 16 с.
Саратова Ю. М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти [Текст] : автореф. дис. … канд. соцiол. наук : 22.00.03 / Саратова Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 18 с.
Стеценко Т. О. Довіра як складова соціального капіталу [Текст] : автореф. дис. … канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Стеценко Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціол. – К., 2013. – 16 с.

Групи тиску – впливу – інтересу
Соколов Д. Є. Розвиток профспілкової діяльності в системі договірного регулювання соціально-трудових відносин [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / Соколов Дмитро Євгенович ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 23 с. : рис.

Краснопольська Т. М. Взаємодія інститутів держави та громадянського суспільства в реалізації гендерної політики України [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Краснопольська Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. – О., 2013. – 17 с.
Мазуренко Л. І. Політичні механізми розвитку малого та середнього бізнесу в умовах демократизації українського суспільства [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Мазуренко Людмила Іванівна ; Держ. закл. “Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. – О., 2013. – 16 с.
Мойса Б. С. Участь громадських організацій інвалідів у формуванні державної політики щодо осіб з обмеженими можливостями в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Мойса Богдан Степанович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – 19 с.

Зіньков Д. О. Місце профспілок у сучасному трудовому праві: теоретико-правові аспекти [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зіньков Дмитро Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – 20 с.
Кудрявцев І. В.НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Правове регулювання діяльності профспілок на державній службі [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. – К., 2012. – 20 с.
Куц А. В. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності торгово-промислових палат в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Куц Андрій Вячеславович ; Держ. вищ. навч. закл. “Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2013. – 16 с.
Погрібна Н. М.Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Право на страйк як форма захисту трудових прав [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. – Луганськ, 2012. – 19 с.
Процишен М. В.МОНМС України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. Конституційне право на страйк як форма захисту соціально-економічних інтересів [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. – К., 2012. – 20 с.
Щотова Ю. М. Правовий механізм реалізації функцій профспілок як суб’єктів трудового права [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Щотова Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – 35 с.

Лобіювання
Антонова О. Р. Взаємодія Верховної Ради України з неурядовими організаціями: державно-управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Антонова Олена Ростиславівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2015. – 20 с.
Бондаренко М. Ю. Взаємодія громадсько-політичних рухів з органами державної влади як чинник розвитку державного управління в сучасній Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Бондаренко Марина Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2013. – 20 с. : рис.
Сумська В. В. Інституціоналізація лобіювання в державному управлінні України : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Сумська Вікторія Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2014. – 20 с. : рис.

Богиня Т. Ю. Інституціоналізація лобізму: світовий досвід та Україна [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Богиня Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2014. – 20 с.

Корупція
Побережний В. В. Становлення запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади України [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Побережний Володимир Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2014. – 20 с.
Соловйов В. М. Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України: теоретичний аспект [Текст] : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Соловйов Віктор Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2013. – 35 с.
Сюсяйло О. М. Державний механізм запобігання та протидії корупції [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Сюсяйло Олег Миколайович ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2012. – 20 1с
Тіньков А. Л. Запобігання та протидія політичній корупції в системі державного управління України [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Тіньков Андрій Леонідович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2013. – 20 с. : рис.

Чемерис І. В.НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Політико-правові механізми запобігання та протидії корупції в органах державної влади України [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02. – К., 2012. – 20 с.

Сапелкін Ю. В. Корупція: сутність, умови існування, механізми протидії [Текст] : автореф. дис. … канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Сапелкін Юрій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціол. – К., 2013. 16с.

Гвоздецький В. Д. Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гвоздецький Віктор Демидович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – К., 2013. – 36 с.
Кісіль Р-В. В. Філософсько-правова інтерпретація корупції як форми девіантної поведінки людини [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 / Кісіль Роман-Володимир В’ячеславович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2014. – 18 с
Кочерова Н. О. Зловживання впливом: соціальна обумовленість криміналізації та характеристика складу злочину [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кочерова Ніна Олександрівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – К., 2013. – 20 с.
Петрашко С. Я.Ін-т законодавства ВР України. Міжнародно-правовий механізм протидії корупції [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11. – К., 2012. – 20 с.
Шемякін О. В. Протидія і запобігання корупційним злочинам у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шемякін Олег Володимирович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – К., 2013. – 19
Шведова Г. Л. Корупція (політико-кримінологічне дослідження) [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шведова Ганна Леонідівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2013. – 20 с.

Етика
Грицяк Н. В. Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Н. В. Грицяк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с.
Луцький О. Ю. Імідж державної служби у контексті розвитку Української держави [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Луцький Олександр Юхимович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2013. – 16 с.
Молдован Е. С. Морально-ідеологічні засоби запобігання і протидії корупції на державній службі України [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Молдован Ельвіра Степанівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Д., 2013. – 20 с.
Федорів Т. В. Управління репутацією органів державної влади [Текст] : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Федорів Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2013. – 36 с

Регіональне лобіювання
Дутко Н. Г. Забезпечення державно-приватного партнерства на місцевому рівні [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Дутко Наталія Георгіївна ; Акад. муніцип. упр. – К., 2013. – 20 с. : рис.
Інковська Ю. М. Державна політика брендингу територій: механізм формування та реалізації [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Інковська Юлія Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2014. – 21 с. : рис.
Кернес Г. А. Механізми впливу регіональної еліти на державне управління України [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кернес Геннадій Адольфович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2013. – 20 с. : рис.
Олійник Д. В. Ефективність діяльності місцевих органів влади [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Олійник Денис Володимирович ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2013. – 20 с. : рис., табл.
Шумік І. В. Організаційні засади корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Шумік Ірина Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Д., 2013. – 19 с.
Якимчук С. П. Формування управлінських рішень органами місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / С. П. Якимчук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2012. – 20 с.

Нагорняк Т. Л. Брендинг територій у сучасній політиці [Текст] : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02. – Київ, 2013. – 37 с.
Співак Д. П. Інститут місцевого самоврядування в комунікативному політичному процесі України [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Співак Дмитро Павлович ; Держ. закл. “Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. – О., 2013. – 16 с.

Парубець Ю. Г. Адміністративно-правові засади взаємодії державних органів влади з інститутами громадянського суспільства у забезпеченні екологічних прав [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Парубець Юлія Григорівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – К., 2013. – 21 с.

Іноземний досвід
Герман М. Г. Теорії соціального капіталу у дослідженнях євроінтеграційних процесів постсоціалістичних суспільств (на прикладі України та Румунії) [Текст] : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.01 / Герман Марін Георгійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – 20 с

Державно-Приватне Партнерство
Безбах Н. В. Формування державно-приватних партнерських відносин у сфері страхових послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. – Київ, 2014. – 20 с.
Жук В. П. Формування механізмів розвитку державно-приватного партнерства в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Жук Вікторія Петрівна ; Акад. муніцип. упр. – К., 2013. – 20 с. : рис.

Сатановська М. А. Адміністративно-правове забезпечення державно-приватного партнерства в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сатановська Марія Анатоліївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – 22 с.
Сімсон О. Е. Правова модель державно-приватного партнерства як інструмент гармонізації публічних і приватних інтересів в інноваційній стратегії України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.04, 12.00.03 / О. Е. Сімсон; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 42 c. – укp.

Соціальна Відповідальність Бізнесу
Стрельнікова О. О. Інституціоналізація доброчинної діяльності в умовах сучасного українського суспільства [Текст] : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / О. О. Стрельнікова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2012. – 20 с.

Сабадуха О. В. Соціальна відповідальність як чинник розбудови громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Сабадуха Олексій Володимирович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2014. – 20, [1] с.

Марченко О. В. Адміністративно-правове регулювання благодійної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Марченко Оксана Володимирівна ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 19 с.

Власна інформація

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

This entry was posted on Вівторок, липня 14, 2015 at 15:09 and is filed under Статті, Україна. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.